Verklaring Omtrent Gedrag

Achtergrond

Helaas worden we steeds vaker geconfronteerd met berichten in de media over seksuele intimidatie. Als Bestuur vinden wij het belangrijk om alle mogelijkheden aan te grijpen om een eventuele seksuele intimidatie of soortgelijke incidenten terug te dringen. Daarom heeft het Bestuur - met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering - de VOG verplicht gesteld en een gedragscode voor vrijwilligers opgesteld.Dit alles draagt bij aan de visie van MHCN om respectvol met elkaar om te gaan volgens de normen en waarden van onze vereniging.


Wat is een VOG?

De VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, in dit geval binnen MHCN. Een VOG wordt verkregen nadat de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie een onderzoek naar het gedrag van de betrokkenen heeft uitgevoerd en daarbij geen bezwaren zijn gebleken.


Voor wie van toepassing

MHCN heeft besloten voor alle vrijwilligers die binnen de vereniging met kinderen werken en/of met kinderen in contact komen, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht te stellen. MHCN heeft voor de uitvoering hiervan een projectleider aangesteld. De projectleider zorgt voor aanmelding van de betrokkenen in het systeem van Dienst Justis. De betrokkenen krijgen persoonlijk een mail van deze dienst met verdere instructies hoe de VOG aangevraagd kan worden.

Aan het aanvragen van de VOG zijn geen kosten verbonden, deze worden namelijk vergoed door het NOC*NSF. Als de aanvraag voor een VOG wordt goedgekeurd ontvang je van het Ministerie van Veiligheid en Justitie de verklaring op papier binnen enkele weken per post thuisgestuurd.


Na ontvangst VOG

De VOG en de ondertekende gedragscode (vrijwillige) medewerkers worden eigendom van MHCN en worden bewaard in een kluis.

Mocht of welke reden dan ook geen VOG verleend worden, dient dit gemeld te worden bij de projectleider VOG of bij de vertrouwenscontactpersonen.


Meer informatie

Mochten er nog vragen zijn, kun je contact opnemen met de projectleider. Zij is bereikbaar via e-mail [email protected]