Contributieregelement

Contributie-Reglement Mixed Hockey Club Nieuwegein – MHCN


Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN

MHCN: Mixed Hockey Club Nieuwegein gevestigd te Nieuwegein.

Lid: Natuurlijk persoon die aan activiteiten van MHCN deelneemt.

Contributie: De financiële bijdrage die verschuldigd is om lid te zijn van MHCN.

Bestuur: Bestuur van MHCN.

Ledenadministratie: Het orgaan dat namens het bestuur belast is met het verwerken van

aanmeldingen en opzeggingen van lidmaatschappen, het verwerken van wijzigingen in gegevens van leden alsmede met de facturering en incassering van de contributie.

Verenigingsjaar: 1 augustus tot en met 31 juli van het jaar daaropvolgend.

ALV: Onder de "algemene vergadering" wordt verstaan de algemene

ledenvergadering (ALV) van de vereniging.

Verenigingsorgaan: Onder het officiële "verenigingsorgaan" van MHCN wordt

verstaan; de website van de vereniging, te weten www.mhcn.nl

 

 

Artikel 2 TOEPASSINGSGEBIED EN INWERKINGTREDING

2.1 Dit contributiereglement is, met inachtneming van de statuten van de hockeyvereniging MHCN en in aanvulling op de statuten, van toepassing op alle leden en begunstigers van MHCN.

 

2.2 Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2014

 

Artikel 3 AANMELDEN LIDMAATSCHAP

 

3.1 MHCN maakt gebruik van een online aanmeldingsformulier dat is in te vullen via de website van MHCN www.mhcn.nl

 

3.2 Men kan uitsluitend lid worden door het volledig ingevulde aanmeldingsformulier uit te printen, te ondertekenen en te retourneren.

Dit moet gestuurd worden naar MHCN, t.a.v. de ledenadministratie, Postbus 177, 3430 AD te Nieuwegein of per email naar [email protected] .

Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Onreglementaire aanmelding betekent geen registratie als lid bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) waardoor MHCN geen aansprakelijkheid aanvaardt zoals omschreven in artikel 8.2.

Indien de aanvrager minderjarig is, dient het aanmeldingsformulier ondertekend te zijn door de persoon die over de aanvrager de ouderlijke macht of voogdij uitoefent.

 

3.3 Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft de aanvrager te kennen akkoord te gaan met de bepalingen van dit reglement, dat ter inzage is op de website van MHCN.

3.4 Bij retournering van het aanmeldingsformulier geeft aanvrager toestemming tot automatische incasso van het verschuldigde inschrijfgeld en doorlopend contributiegeld van het opgegeven IBAN Bankrekeningnummer.

 3.5 Binnen een maand na indiening van het aanmeldingsformulier ontvangt de aanvrager van of namens de ledenadministratie een ontvangstbevestiging per email.

Ook ontvangt de aanvrager informatie over plaatsing op een wachtlijst of in een team/groep. De aanmelding is pas officieel en volledig na deze ontvangstbevestiging.

 3.6 Het bestuur kan de toetreding van een lid met redenen weigeren.

 3.7 De aanvrager is contributie verschuldigd vanaf de dag waarop de aanvrager kan deelnemen aan de door hem gewenste activiteit(en) van MHCN.

 

 

Artikel 4 LIDMAATSCHAP

 

4.1 Op de website van MHCN en/of in het huishoudelijk reglement van MHCN worden lidmaatschapscategorieën vastgesteld. Voor iedere lidmaatschapscategorie kan een ander contributiebedrag zoals bedoeld in artikel 5.1 worden vastgesteld.

 

4.2 Het bestuur bepaalt, met inachtneming van de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), welke lidmaatschapscategorie van toepassing is op een lid.

 

4.3 Leden die op grond van artikel 6 en 7 van dit reglement te laat zijn met betalen kunnen geen aanspraak maken op de gebruikelijke faciliteiten die aan een lidmaatschap verbonden zijn.

 

4.4 Leden dienen wijzigingen van het woonadres, emailadres en het bankrekeningnummer per omgaande schriftelijk of per mail door te geven aan de Ledenadministratie.

 

 

Artikel 5 CONTRIBUTIE EN INSCHRIJFGELD

 

5.1 Onder contributie wordt verstaan de jaarlijkse bijdrage, die een lid of een begunstiger conform de statuten van MHCN moet betalen.

Jaarlijks zal de contributie met ingang van ieder verenigingsjaar worden verhoogd met de consumentenprijsindex (CPI), door het bestuur afgerond op gehele Euro-getallen. Indien het bestuur grotere wijzigingen wil doorvoeren worden deze ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV. In deze contributie zit tevens de jaarlijkse bijdrage aan de KNHB.

In deze contributie zit niet de zaalhockey-contributie aan de KNHB voor senioren en deze dient apart te worden betaald per team.

In de contributie zijn geen kosten opgenomen voor trainingen van het zaalhockey. Deze worden door trainer of begeleider geïncasseerd en gaan niet via de club.

 

5. 2 Onder inschrijfgeld wordt verstaan de door de ALV vastgestelde éénmalige bijdrage, die iemand is verschuldigd op het moment van inschrijving bij MHCN.

 

5.3 MHCN hanteert een door de ALV vastgestelde gezinskorting.

MHCN hanteert een door de ALV vastgestelde studentenkorting na ontvangst van een kopie van een geldige OV- studentenkaart. De studentenkorting is niet van toepassing op zaalhockey.

MHCN is aangesloten bij U-pas en de geldende kortingen worden vermeld op de website van MHCN. De U-pas voorwaarden staan vermeld op www.upas.nl

 

5.4 Indien de persoonlijke omstandigheden van een lid daartoe aanleiding geven kan het bestuur afwijken van het door de ALV vastgestelde contributiebedrag. Een verzoek tot afwijking dient schriftelijk en onderbouwd te gebeuren met bewijs gericht aan het bestuur.

5.5 Voor personen die gedurende het verenigingsjaar lid worden geldt dat zij de volledige contributie zijn verschuldigd indien zij lid worden voor 1 december van dat verenigingsjaar.

Wordt iemand lid na 1 december van dat verenigingsjaar dan is ‘de helft (50%) van de jaarcontributie plus de volledige KNHB-lid bijdrage’ verschuldigd.

 

 

Artikel 6 WIJZE VAN BETALING EN ADMINISTRATIEKOSTEN

 

6.1 De contributie dient te worden betaald door middel van automatische incasso.

Een lid machtigt gelijktijdig met zijn aanmelding bij MHCN om doorlopend contributie, zoals bedoeld in artikel 5.1, en éénmalig het inschrijfgeld, zoals bedoeld in artikel 5.2, automatisch te incasseren.

De contributie wordt in geval van automatische incasso in maximaal twee gelijke termijnen eind augustus en eind februari van enig verenigingsjaar, automatisch afgeschreven van de bankrekening van het lid of van de ouders/verzorgers van het lid als vermeld op het aanmeldingsformulier.

Voor een senior lid dat deelneemt aan de zaalhockeycompetitie wordt de contributie per team separaat geïnd en overgemaakt naar de bankrekening van MHCN.

 

6.2 Indien een automatische incasso van de door het lid of de ouders/verzorgers van het lid opgegeven IBAN rekeningnummer niet mogelijk blijkt, zal MHCN binnen 14 dagen alsnog een incasso uitvoeren om het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn contributieverplichtingen te voldoen.

 

6.3 Aan leden die dan nog niet aan hun contributieverplichting hebben voldaan worden in eerste instantie een herinnering gestuurd door MHCN. Alvorens de bepalingen van artikel 6.4, 7.2 of 7.3 in gaan zal in opdracht van het bestuur een vertrouwenspersoon namens MHCN leden telefonisch benaderen met het verzoek om per direct, maar in ieder geval na telefonisch contact en gemaakte afspraken binnen 7 dagen, de nog openstaande contributie te voldoen.

 

6.4 Indien na de diverse herinneringspogingen de contributie nog niet is voldaan wordt het lid geschorst tot de contributie is voldaan.

 

6.5 Blijft het lid na toepassing van art. 6.3 alsnog in gebreke dan vindt overdracht plaats aan een incassobureau. De verschuldigde contributie wordt verhoogd met alle incassokosten.

 

6.6 Betaling per factuur. Een aantal leden ontvangt nog een contributiefactuur aan het begin van het verenigingsjaar. Bij betaling per factuur is een aanvullende administratievergoeding van € 25,- verschuldigd. De verschuldigde contributie dient in één keer te worden voldaan op uiterlijk 31 augustus van het verenigingsjaar. Het bestuur wil de groep leden die de contributie betalen door middel van een contributiefactuur door proactief bestuur afbouwen naar nihil.

 

6.7 Bij betaling met contributiefactuur wordt na verstrijken van de betalingstermijn van 31 augustus binnen 4 weken een herinnering gestuurd om het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn contributieverplichtingen te voldoen.

Aan leden die dan nog niet aan hun contributieverplichting hebben voldaan worden, alvorens de bepalingen van artikel 6.4, 7.2 of 7.3 in gaan, in opdracht van het bestuur door een vertrouwenspersoon namens MHCN telefonisch benadert met het verzoek om per direct, maar in ieder geval na telefonisch contact en gemaakte afspraken binnen 7 dagen de nog openstaande contributie te voldoen. Indien de contributie dan nog niet is betaald wordt het lid geschorst tot de contributie is voldaan.

 

6.8 Blijft het lid na toepassing van art. 6.7 alsnog in gebreke, dan vindt overdracht plaats aan een incassobureau. De verschuldigde contributie wordt verhoogd met alle incassokosten.

Artikel 7 TE LATE BETALING

 

7.1 Na het verstrijken van de vervaldatum (uiterste betaaldeadline) zonder dat betaling van de contributie en eventuele administratiekosten heeft plaatsgevonden, is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en wordt het lid geschorst totdat de contributie is voldaan.

 

7.2 Leden die op 31 maart van enig verenigingsjaar nog steeds niet aan hun contributieverplichting en eventuele administratiekosten, incassokosten en rente hebben voldaan worden tot royement voorgedragen in de volgende ALV.

Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het verenigingsjaar ( wel blijft de contributie verhoogd met administratiekosten, incassokosten en rente verschuldigd).

 

7.3 Royementen door MHCN zullen onverwijld aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond worden gemeld, wat betekent dat geroyeerde leden ook daar tot royement zullen worden voorgedragen.

 

 

Artikel 8 AFWIJKENDE BEPALINGEN

 

8.1 Opzegging gedurende het verenigingsjaar is niet mogelijk en een lid blijft de jaarlijkse contributie te allen tijde (geheel) verschuldigd.

 

8.2 Wanneer een ledeninschrijving is verricht volgens het reglement zoals omschreven in artikel 3.2 en het lid wordt geplaatst, wordt de betreffende persoon door MHCN aangemeld als lid bij de KNHB. Een aangemeld lid bij de KNHB valt onder de collectieve verzekeringsregeling die de KNHB voor haar ingeschreven leden heeft afgesloten.

MHCN is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade ontstaan door of bij onreglementair spelende individuen.

 

8.3 Een lid kan een verzoek indienen om contributie vermindering te krijgen omdat sprake is van een ernstige en langdurige blessure of ziekte, zwangerschap, een verplicht (studie)verblijf in het buitenland of verhuizen buiten straal van 25 km buiten Nieuwegein. Na afloop wordt de contributie automatisch teruggezet in een gewoon lidmaatschap inclusief contributieverplichtingen.

Leden die in aanmerking denken te komen voor contributievermindering wegens bovengenoemde redenen dienen hiertoe een schriftelijk verzoek met een bewijs te richten aan de ledenadministratie die het verzoek toetst aan het contributiereglement en het verzoek zo nodig aan het bestuur voorlegt.

 

 

Artikel 9 OPZEGGING LIDMAATSCHAP

 

9.1 Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vòòr 15 mei van het verenigingsjaar.

Opzegging kan alleen schriftelijk of door het sturen van een email voor de deadline.

Opzeggingen dienen te worden gericht aan de ledenadministratie, MHCN, Postbus 177, 3430 AD te Nieuwegein of per email naar [email protected]

Een opzegging die niet tijdig of niet juist heeft plaatsgevonden doet het lidmaatschap doorlopen tot het einde van het volgende verenigingsjaar. Het gehele contributiebedrag is verschuldigd.

 

9.2 De opzegging wordt per e-mail bevestigd door MHCN-ledenadministratie. Als een lid de bevestigingsemail van MHCN niet heeft ontvangen, dan is zijn/haar opzegging email niet ontvangen bij MHCN en is het lidmaatschap derhalve niet opgezegd.

 

 

9.3 Er zijn omstandigheden denkbaar op grond waarvan het lidmaatschap niet tijdig opgezegd kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan ‘essentiële levensgebeurtenissen’ zoals o.a. ziekte, zwangerschap, langdurige blessures schriftelijk bevestigd door een fysio/arts, of het inloten van een studie ver buiten Nieuwegein (soms pas in de zomer bekend) waardoor er verhuisd moet/gaat worden.

Het betreft hierbij leden die redelijkerwijs voor een langere periode (een half seizoen of langer) niet bij MHCN kunnen hockeyen.

Uitstel voor opzegging van het lidmaatschap dient door het betreffende lid schriftelijk gemotiveerd te worden aangevraagd bij de ledenadministratie ([email protected])

De ledenadministratie kan na overleg met een individueel lid, en eventueel na overleg met het bestuur, nadere afspraken maken over hoe, wanneer en op welke voorwaarden het lidmaatschap ‘na de opzeggingsdeadline alsnog beëindigd kan worden’.

 

9.4 Geen uitzonderingen zijn:

voorwaardelijke opzeggingen in verband met de uitkomsten van selectieprocedures.

Naast de zogenaamde levensgebeurtenissen komt het voor dat er opzeggingen vòòr of na de deadline van 15 mei gedaan worden door leden die op persoonlijke voorwaarden - die te maken hebben met de uitkomsten van een selectieprocedure - niet willen (blijven) hockeyen bij MHCN, terwijl dat wél kan.

In deze situaties kan het gaan over opzeggingen onder de opschortende voorwaarde van selectie in team X of Y terwijl op een later moment de selectie voor een bepaald team niet gehaald wordt/is.

Het bestuur van MHCN wil duidelijk aangeven dat dit vanuit sportief-oogpunt een situatie is die we niet toestaan. Alle spelers, selectie of niet, moeten graag en onvoorwaardelijk bij en voor MHCN willen spelen. Dit is onafhankelijk van het halen of niet-halen van een selectie.

Dit principe geldt zonder uitzondering voor alle spelers en speelsters van MHCN.

Opzeggen van het lidmaatschap na de deadline van 15 mei met het argument ‘tegenvallende selectie uitkomsten’ staan we vanuit sportief oogpunt niet toe. Indien iemand toch stopt met hockeyen bij MHCN is er onverminderd de verplichting de contributie te voldoen.

Opzeggen van het lidmaatschap vòòr de deadline van 15 mei en vervolgens meedoen aan de selectiecyclus is wel mogelijk. Consequentie bij het ‘wel door hockeyen’ is dat er opnieuw ingeschreven moet worden als nieuw lid, en er dus ook inschrijfgeld verschuldigd is. Het bestuur wil op deze wijze de verantwoordelijkheid daar leggen waar deze hoort: bij het individuele lid.

 

 

Artikel 10 REGLEMENTSWIJZIGING

 

10.1 Dit contributiereglement kan alleen worden gewijzigd en opnieuw worden vastgesteld door de ALV met een gewone meerderheid van stemmen.

Wijzigingsvoorstellen moeten minimaal 10 dagen van te voren aan de leden worden bekend gemaakt, middels een aankondiging op de website van MHCN.

 

 

---

Deze versie is ter vaststelling voorgelegd aan leden in ALV MHCN, maart 2014